مهمترین اخبار
خانه > پیش ثبت نام دانش آموزی مجتمع امام صادق (ع) > اعلام نتایج پیش ثبت نام پذیرش مهمان

اعلام نتایج پیش ثبت نام پذیرش مهمان

افرادی که کد ملی آنها اعلام شده جهت تکمیل ثبت نام خود و تحویل مدارک (یک قطعه عکس ۴*۳ ، اصل شناسنامه یا کارت ملی، کارنامه ممهور شده آموزشگاه با معدل بالای ۱۷) مطابق جدول زمانبندی ذیل به مجتمع امام صادق (ع) مراجعه نمایند.

روز  چهار شنبه ۲۶ آذر ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۸

تلفن : ۳۶۲۱۸۱۰۰

۴۴۲۰۵۵۸۱۰۵
۲۸۰۹۱۴۶۳۴۱
۴۴۲۰۶۱۰۹۰۵
۴۴۲۰۵۶۰۵۰۹
۵۵۲۹۵۶۲۸۸۸
۴۴۲۰۶۲۸۰۰۶
۴۴۲۰۶۶۶۵۸۷
۴۴۲۰۴۱۶۳۵۱

—-

۴۴۲۰۷۹۷۸۴۳
۴۴۲۰۶۳۳۴۱۷
۴۴۲۰۶۴۸۹۹۶
۴۴۲۰۵۵۲۰۲۶
۴۴۲۰۹۴۶۰۵۹
۴۴۲۰۶۸۵۳۸۷
۴۴۲۰۶۳۱۸۸۰
۴۴۲۰۷۰۰۱۴۹
۶۸۲۰۰۰۹۳۳۱
۴۴۲۰۶۲۲۷۲۵
۴۵۶۰۱۹۷۳۷۷
۴۴۲۰۶۳۸۸۸۰
۵۵۲۰۰۲۷۱۳۷
۴۴۲۰۶۲۶۱۶۱
۴۴۲۰۶۶۵۱۵۷
۴۴۲۰۶۷۱۶۵۳
۴۴۲۰۶۶۵۱۹۱
۴۴۲۰۶۲۶۹۵۱
۳۰۴۰۴۵۰۹۷۲
۳۰۴۰۴۵۰۹۶۴
۴۴۲۰۶۸۰۴۹۰
۴۴۲۰۶۴۶۹۵۰
۲۹۸۰۹۰۰۰۹۵
۴۴۲۰۷۲۱۳۶۷
۳۰۴۰۳۸۱۵۰۴
۴۴۲۰۶۳۱۷۷۵
۴۴۲۰۵۶۴۰۲۴
۳۰۴۰۳۸۱۵۰۴
۴۴۲۰۶۵۱۵۳۹
۴۴۲۰۶۳۶۹۲۰
۳۱۴۰۱۲۸۹۲۴
۴۴۲۰۶۲۹۴۵۲
۴۴۲۰۷۲۲۶۵۷
۴۴۲۰۶۳۷۰۷۲
۴۴۲۰۶۶۵۰۵۱
۴۴۲۰۷۲۵۰۰۱
۳۱۱۴۴۳۷۷۲۹
۴۴۲۰۶۵۳۳۹۶
۴۴۷۰۰۶۶۶۱۳
۴۴۲۰۷۰۷۶۷۴
۴۴۲۰۶۸۱۲۲۵
۴۴۲۰۶۳۲۲۲۴
۴۴۲۰۶۷۵۹۵۰
۴۴۲۰۶۸۷۸۱۹
۴۴۲۰۶۵۲۴۶۲
۴۴۲۰۶۵۹۸۵۸
۴۴۲۰۶۲۳۷۷۲
۴۴۲۰۷۵۶۲۳۳
۴۴۲۰۶۸۲۹۳۰
۴۴۲۰۶۹۷۵۹۸
۳۰۴۰۳۷۷۳۰۲
۴۴۲۰۵۵۴۸۵۱
۴۴۲۰۶۰۲۹۲۹
۴۴۲۰۹۵۷۹۷۲
۰۹۲۳۷۷۰۰۱۱
۴۴۲۰۶۴۱۹۶۷
۴۴۲۰۶۵۱۴۹۰
۴۴۲۰۷۵۳۷۰۶
۴۴۲۰۸۴۷۸۵۹
۴۴۲۰۶۸۱۵۷۸
۴۴۲۰۶۹۵۳۶۶
۴۴۲۰۷۰۳۱۰۵
۲۸۰۹۱۴۴۱۷۴
۴۴۶۰۱۰۶۶۱۲
۴۴۲۰۶۲۸۷۴۱
۴۴۲۰۶۲۳۰۰۴
۴۴۲۰۶۹۴۵۶۴
۴۴۲۰۷۰۰۱۱۴
۴۴۲۰۶۱۹۲۴۴
۴۴۲۰۵۸۶۶۱۳
۴۴۲۰۶۳۳۰۹۳
۴۴۲۰۶۵۶۰۰۱
۴۴۲۰۶۰۴۵۵۷
۴۴۲۰۵۵۴۸۵۱
۵۶۱۰۰۱۶۸۵۱
۴۴۲۰۶۶۵۱۸۱
۴۴۲۰۶۲۲۷۲۵

——–

۴۴۲۰۶۸۲۶۷۱
۴۴۲۰۶۷۱۷۶۹
۵۰۳۰۰۶۲۸۱۵
۴۴۲۰۶۶۵۰۵۱
۴۴۲۰۷۹۲۶۰۴
۴۴۲۰۶۴۷۵۸۲
۴۴۲۰۶۵۶۱۵۸
۴۴۲۰۶۲۸۶۸۵
۴۴۲۰۷۴۶۶۹۶
۴۴۲۰۶۴۷۷۵۲
۵۰۳۰۰۶۲۸۱۵
۴۴۲۰۶۰۴۶۳۸
۴۴۲۰۶۲۳۰۳۹
۴۴۲۰۶۸۹۲۸۵
۴۴۲۰۶۸۴۷۱۲
۴۴۲۰۵۷۴۵۴۱
۶۰۸۰۱۰۴۱۱۳
۴۴۲۰۷۴۱۵۰۳
۴۴۲۰۶۳۲۲۲۴
۴۴۲۰۶۲۵۲۵۲
۴۴۲۰۶۶۵۳۰۰
۴۴۲۰۶۴۱۱۲۶
۴۴۲۰۷۲۲۷۹۷
۴۴۲۰۶۸۵۸۱۶
۴۴۲۰۶۵۴۳۴۱
۴۴۲۰۹۲۲۸۳۴
۴۴۲۰۶۳۷۶۴۱
۴۴۲۰۶۳۳۶۷۰
۴۴۲۰۵۶۹۱۹۰
۰۲۲۸۲۸۴۲۲۵
۴۴۲۰۶۱۸۸۹۲
۴۴۲۰۶۵۵۴۰۲

—————–

۴۴۲۰۶۴۶۳۰۶
۴۴۲۰۶۸۱۲۲۵
۴۴۲۰۶۸۲۰۹۴
۴۴۲۰۶۹۱۴۱۷
۴۴۲۰۶۵۳۸۴۱
۴۴۶۰۱۰۲۷۵۷
۴۴۲۰۶۰۴۰۲۶
۴۴۲۰۶۴۸۵۲۱
۴۲۲۰۶۹۰۸۳۶
۴۴۵۰۰۷۵۵۵۲
۰۰۱۹۲۹۱۵۳۱
۴۴۲۰۶۶۳۶۷۷
۴۴۴۰۰۹۹۰۱۷
۴۴۲۰۶۴۷۷۴۴
۴۴۲۰۶۲۹۲۲۳
۴۴۲۰۵۵۸۳۵۰
۴۴۲۰۵۸۹۹۴۹
۴۴۷۰۰۶۷۸۷۳
۴۴۲۰۶۴۶۲۶۸
۴۴۲۰۹۰۱۶۷۵
۴۴۲۰۶۲۶۱۶۱
۴۴۲۰۷۲۱۳۶۷
۴۴۲۰۶۷۵۰۸۱
۴۴۴۰۰۹۹۴۳۲
۴۴۲۰۷۳۴۱۴۰
۴۴۲۰۷۱۰۷۵۶
۴۴۲۰۷۷۱۲۰۸
۴۴۲۰۹۳۰۵۶۱
۴۴۲۰۶۶۹۳۷۳
۴۴۲۰۶۷۸۱۴۳
۴۴۲۰۶۹۷۲۳۷
۴۴۲۰۶۳۹۲۱۰
۴۴۲۰۶۵۰۵۰۸
۴۴۲۰۶۹۰۸۳۶
۴۴۲۰۵۶۹۸۹۱
۴۴۲۰۶۳۷۰۷۲
۴۴۴۰۱۰۰۱۶۳
۴۴۸۰۱۰۵۶۴۶
۴۴۲۰۷۵۵۹۱۱
۴۴۲۰۷۳۰۰۰۵
۴۴۲۰۸۰۳۷۶۲

———————————-

۴۴۲۰۶۳۶۰۰۹
۴۴۲۰۶۶۵۰۴۱
۴۴۲۰۶۷۵۲۷۶
۴۴۲۰۶۲۲۶۴۴
۴۴۲۰۷۸۱۲۱۱
۴۴۲۰۶۳۹۰۲۴
۴۴۲۰۶۸۰۶۵۲
۴۴۲۰۶۲۵۶۹۴
۴۴۲۰۶۵۸۶۰۶
۴۴۲۰۶۶۵۱۸۱
۴۴۲۰۶۸۸۳۱۹
۴۴۲۰۴۷۸۶۳۲
۳۰۸۰۲۵۶۲۶۳
۴۴۷۰۰۶۶۶۱۳
۴۴۲۰۶۸۹۲۶۹
۴۴۲۰۶۵۶۹۵۶
۴۴۲۰۷۷۴۵۸۸
۴۴۲۰۷۵۸۸۶۴
۴۴۲۰۷۰۷۸۲۸
۴۴۶۰۰۹۸۳۴۲
۴۴۲۰۵۷۵۰۳۴
۴۴۲۰۶۴۰۱۸۹
۴۴۲۰۷۲۷۰۱۲
۴۴۲۰۶۷۹۷۹۴
۴۴۲۰۶۳۴۵۲۹
۴۴۲۰۷۷۶۲۸۵
۴۴۲۰۴۹۴۸۹۱
۴۴۲۰۶۳۶۹۲۰
۴۴۲۰۶۲۸۸۷۱
۴۴۲۰۶۵۱۹۵۴
۰۰۲۰۴۰۹۸۲۶
۴۴۲۰۶۴۲۴۹۱
۴۴۲۰۶۳۹۸۳۰
۴۴۲۰۶۳۳۴۲۵
۴۴۲۰۶۲۲۴۲۳
۰۸۳۰۱۲۰۰۶۸
۴۴۲۰۷۲۰۹۹۹
۴۴۲۰۶۱۶۹۲۱
۴۴۲۰۶۶۵۶۸۸
۴۴۲۰۶۴۴۸۷۷
۲۴۸۰۴۱۴۶۰۴
۴۴۲۰۶۱۷۴۶۲
۴۴۲۰۶۸۴۶۸۲
۴۴۲۰۶۵۷۵۹۶
۴۴۲۰۶۴۳۲۲۶
۴۴۲۰۷۳۴۲۴۸
۵۰۳۰۰۵۱۸۲۱
۴۴۲۰۵۶۶۵۹۰
۴۴۲۰۶۱۵۸۵۰
۴۴۲۰۷۵۰۴۲۶
۴۴۲۰۶۴۱۲۰۷
۴۴۲۰۷۸۳۱۱۷
۴۴۵۰۰۸۵۶۶۳
۴۴۲۰۸۹۶۶۰۴
۴۴۲۰۶۱۹۶۰۰
۴۴۲۰۷۲۷۸۱۰
۴۴۲۰۵۹۲۶۴۸
۴۴۲۰۷۱۴۵۸۱
۳۱۴۰۱۲۳۵۲۳
۴۴۲۰۷۰۲۸۲۶
۴۴۲۰۶۹۹۲۷۲
۴۴۲۰۶۷۳۸۳۴
۴۴۲۰۷۰۹۹۱۱
۴۴۲۰۶۹۹۶۶۳
۴۴۳۳۶۶۷۷۲۲

۸ نظر

 1. سلام من اگه الان بخوام عضو کتابخونه بشم چیکا باید بکنم؟ یه سری چیزایی نوشتین ولی من گیج شدم به من گفتن عضویت پیش دانشگاهیا تکمیله ولی بعضیا گفتن هنوزم میشه کاری کرد لطفا زود جوابمو بدین

  • باسلام
   شما باید با مراجعه به تقویم پیش ثبت نام دانش آموزی در سایت، از تاریخ بعدی ثبت نام مطلع شوید و در تاریخ ذکر شده پیش ثبت نام را انجام دهید و منتظر اعلام نتایج و تکمیل ثبت نام بمانید.
   در صورتی که باز هم سوالی داشتید و نتوانستید جواب آن را پیدا کنید با شماره ۳۶۲۱۸۱۰۰ تماس بگیرید تا به سوالات شما پاسخ داده شود.
   موفق باشید

 2. سلام خب تقویم پیش ثبت نام که به دردم نمیخوره از وقتش گذشته منم چون کنکوریم خیلی نیاز دارم کتابخونه بیام ولی نمیتونم با این وضع که یه کاری کنین توروخدا ، هیچ کتابخونه ی دیگه ای نیست که شبا باز باشه به غیر انجا؟؟؟؟

  • باسلام مجدد

   با توجه به ظرفیت پذیرش محدود که متاسفانه بدلیل کمبود فضا می باشد فعلا کار خاصی را برای شما نمی توان انجام داد. جهت معرفی کتابخانه ای که مورد نظر شما می باشد میتوانید با شماره ۰۳۵۳۶۲۱۸۱۰۰ تماس بگیرید تا کتابخانه ای نزدیک به شما معرفی گردد.
   موفق باشید

 3. سلام من معدلم ۱۷ نیست ولی چون سال ۳دبیرستان هستم میخوام کل تعطیلات نوروز رو درس بخونم ولی متاسفانه معدلم این حق رو به من نمیده.خواهش میکنم راهنمایی کنید.

  • سلام.
   باتوجه به ظرفیت پذیرش محدود، فعلا برای شما امکان ثبت نام وجود ندارد.
   در صورت داشتن سوال میتوانید با شماره ۳۶۲۱۸۱۰۰ تماس بگیرید.
   موفق باشید

 4. سلام یه سوال داشتم برای خواهران که ساعت ۱۲-۷ میباشد حضور داشتن در این زمان اجباری است مثل قرائت خونه ها یا مثل کتابخونه هست؟

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>